Eplehagens arbeid for å sikre Trygt og godt barnehagemiljø for alle barna

Vi har fokus på lek, vennskap og inkludering. Vi har fokus på voksenrollen og det å være tilstedeværende voksne sammen med barna i lek og aktiviteter. Vi observerer for å være i forkant for å hindre at mobbing og utestenging skjer. Vi veileder barn i hvordan inkludere hverandre. Vi er tilstedeværende voksne med blikk for barna for å kunne sette inn tiltak tidlig - tidlig innsats.

1.januar 2021 ble barnehageloven endret. Et nytt kapittel kom med i loven som handler om det psykososiale barnehagemiljøet. Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestenging og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barn trives og er sosialt inkludert. I Rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal fremme vennskap og felleskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. Det står videre at personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Barnehagen har utarbeidet en håndbok for Trygt og godt barnehagemiljø. Dette er et arbeidsverktøy for de ansatte som gir føringer og forpliktelser i forhold til hvordan vi skal jobbe forebyggende, hvordan vi kan avdekke mobbeatferd og hva vi skal gjøre når mobbeatferd oppstår. Barnehagen har en handlingsplan i HMS systemet for mobbing og krenkelser. 

Eplehagen - Håndbok for Trygt og godt barnehagemiljø

Unicef-forebygge mobbing