Avd. Grønn

2-4 år

Vi legger stor vekt på omsorg og trygghet for alle barna uansett alder. Det viktig å ha faste voksne som skaper trygghet, gir omsorg, er tilstedeværende og sensible overfor barnas behov. Faste rammer er også viktig for å skape forutsigbarhet i hverdagen som igjen gir trygghet. Leken er en stor del av hverdagen.

Språkstimulering gjennom lek og samspill står sentralt. Det legges til rette for opplevelser i nærområdet. Målet for turene er at barna skal få gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek i naturen. 

I 2-3 års alderen skyter språket virkelig fart, og språkstimulering blir derfor et viktig tema å jobbe med. Vi jobber med å sette ord på det vi opplever og det vi skal si til hverandre. Andre metoder for å stimulere språk er å bruke bilder, synge mye, tulle og tøyse med ord, sangleker, lese bøker, fortelle eventyr og lignende. Barna begynner å få god kontroll over kroppen og er blitt sikrere i bevegelsene, og de løper mer enn de går. Derfor er det viktig å gi de rom for mye bevegelse, og nå kan vi begynne å gi de utfordringer, som f.eks klatre i skråninger.

3-åringene er fulle av liv, aktivitet og påfunn. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet. Tegneutviklingen er interessant i denne divergente fasen, hvor barna oppdager ulike retninger. Språket er også nå godt utviklet, med begreper og setningsoppbygging. Gode fortellere kan mange også være. Vi stimulerer språket ved å kommunisere, lede, dramatisere og rime. Vi jobber også med matematiske begreper. Det er viktig for oss at hvert barn skal oppleve trygghet, anerkjennelse og motivasjon.

I garderoben øver vi på å kle på seg selv mest mulig, men enda kan det være vanskelig å kle på seg. Det er lettere å kle av seg. Rollelek og lek i mindre grupper er også sentralt, og tid og rom til dette blir også viktig. Samtidig er det viktig å jobbe for at hvert barn skal oppleve trygghet i barnehagen, slik at de tør utfolde seg i uformelle og planlagte aktiviteter.

4-åringene er fulle av liv, aktivitet og påfunn. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet. Tegneutviklingen er interessant i denne divergente fasen, hvor barna oppdager ulike retninger. Språket er også nå godt utviklet, med begreper og setningsoppbygging. Gode fortellere kan mange også være. Vi stimulerer språket ved å kommunisere, lede, dramatisere og rime. Vi jobber også med matematiske begreper. Det er viktig for oss at hvert barn skal oppleve trygghet, anerkjennelse og motivasjon.

Vi jobber med utvikling av empati, der vi blir kjent med egne og andres følelser gjennom å se og leke hvordan vi ser ut når vi smiler, er glad, ler, er lei oss og gråter. Barna trener på ferdigheter som gjøre dem rustet til å takle utfordringer senere i livet – sosial kompetanse. BArna skal få utvikle evnen til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjoner. Tydelige og anerkjennende voksne som veileder i ulike situasjoner og som setter ord på det som skjer, sees i sammenheng med språkstimulering.Fagområdene ivaretas tverrfaglig i prosjekter.

Eksempler på aktiviteter som barna ser ut til å trives med er: å male, pusle puslespill, leke rollelek, leke med vann, utforske, utfolde seg fysisk på madrasser og puter, danse til sang og musikk.

Ny forskning sier at barn som har gått i en utebarnehage klarer seg bedre på skolen enn barn som har gått i en ordinær barnehage. På bakgrunn av denne forskningen og at vi i flere år nå har hatt Natur og Miljø som satsningsområde, fokuserer vi på at barna på avd. Grønn skal få være mye ute hele året.