Avd. Grønn

2-4 år

Vi legger stor vekt på omsorg og trygghet for alle barna uansett alder. Det viktig å ha faste voksne som skaper trygghet, gir omsorg, er tilstedeværende og sensible overfor barnas behov. Faste rammer er også viktig for å skape forutsigbarhet i hverdagen som igjen gir trygghet. Leken er en stor del av hverdagen.

Språkstimulering gjennom lek og samspill står sentralt. Det legges til rette for opplevelser i nærområdet. Målet for turene er at barna skal få gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek i naturen. 

I 2-3 års alderen skyter språket virkelig fart, og språkstimulering blir derfor et viktig tema å jobbe med. Vi jobber med å sette ord på det vi opplever og det vi skal si til hverandre. Andre metoder for å stimulere språk er å bruke bilder, synge mye, tulle og tøyse med ord, sangleker, lese bøker, fortelle eventyr og lignende. Barna begynner å få god kontroll over kroppen og er blitt sikrere i bevegelsene, og de løper mer enn de går. Derfor er det viktig å gi de rom for mye bevegelse, og nå kan vi begynne å gi de utfordringer, som f.eks klatre i skråninger.

3-åringene er fulle av liv, aktivitet og påfunn. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet. Tegneutviklingen er interessant i denne divergente fasen, hvor barna oppdager ulike retninger. Språket er også nå godt utviklet, med begreper og setningsoppbygging. Gode fortellere kan mange også være. Vi stimulerer språket ved å kommunisere, lede, dramatisere og rime. Vi jobber også med matematiske begreper. Det er viktig for oss at hvert barn skal oppleve trygghet, anerkjennelse og motivasjon.

I garderoben øver vi på å kle på seg selv mest mulig, men enda kan det være vanskelig å kle på seg. Det er lettere å kle av seg. Rollelek og lek i mindre grupper er også sentralt, og tid og rom til dette blir også viktig. Samtidig er det viktig å jobbe for at hvert barn skal oppleve trygghet i barnehagen, slik at de tør utfolde seg i uformelle og planlagte aktiviteter.

4-åringene er fulle av liv, aktivitet og påfunn. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet. Tegneutviklingen er interessant i denne divergente fasen, hvor barna oppdager ulike retninger. Språket er også nå godt utviklet, med begreper og setningsoppbygging. Gode fortellere kan mange også være. Vi stimulerer språket ved å kommunisere, lede, dramatisere og rime. Vi jobber også med matematiske begreper. Det er viktig for oss at hvert barn skal oppleve trygghet, anerkjennelse og motivasjon.

I Steg for Steg jobber vi med utvikling av empati, der vi blir kjent med egne og andres følelser gjennom å se og leke hvordan vi ser ut når vi smiler, er glad, ler, er lei oss og gråter. Steg for steg har til hensikt å trene på ferdigheter som gjøre dem rustet til å takle utfordringer senere i livet – sosial kompetanse. Metoden er med på å utvikle barns evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjoner. Tydelige og anerkjennende voksne som veileder i ulike situasjoner og som setter ord på det som skjer, sees i sammenheng med språkstimulering.Fagområdene ivaretas tverrfaglig i prosjekter.

Eksempler på aktiviteter som barna ser ut til å trives med er: å male, pusle puslespill, leke rollelek, leke med vann, utforske, utfolde seg fysisk på madrasser og puter, danse til sang og musikk.