Eplehagens arbeid med kvalitet og kompetanse

Eplehagen jobber kontinuerlig med kvalitet og kompetanse. Vi har ulike verktøy som tar utgangspunkt i blant annet lover, nasjonale og kommunale handlingsplaner, samt barnehagens egne planer.

Styringsdokumenter som gir føringer for vårt arbeid med kvalitet og kompetanseheving

  • Lov om barnehager
  • Rammeplan for barnehager
  • Ulike rundskriv fra kunnskapsdepartementet
  • Nasjonale satsninger - "Kompetanse for fremtidens barnehage" 
  • Kommunale satsninger - Handlingsprogram for Porsgrunn kommune 2023-2026 og Kvalitetsplan for alle barnehagene i Porsgrunn
  • Barnehagens årsplan og kompetanseplan

 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/ 

Handlingsprogram Porsgrunn kommune 2023-2026 

Klart vi kan 2019-2025

Kompetanseplan Eplehagen barnehage 2022-2023