Eplehagen barnehages verdigrunnlag

Eplehagens grunnverdier bygger på de kristne grunnverdiene. Verdiene er viktige for oss i arbeidet med barna og vi praktiserer verdiene i alt vi gjør, slik at barna erfarer at de er sett og verdsatt, og kan utvikle en positiv selvforståelse. Verdiene er også et viktig verktøy i arbeidet med respekt, tolleranse og forståelse for alle mennesker og at alle er like mye verdt. Det er viktig for oss voksne i Eplehagen barnehage, å være gode rollemodeller for barna. Vi ønsker å bidra til barns identitetsutvikling og positiv selvforståelse.

Eplehagen er en livssynsbarnehage med fokus på de kristne grunnverdiene: Ærlighet, redelighet, rettferdighet, nestekjærlighet, likeverd, toleranse, tilgivelse og respekt for livet.  
 
De kristne grunnverdiene sammen med Norsk kultur og tradisjoner er veldig viktig for oss i en tid der Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. Samtidig som vi ønsker å bli kjent med andre kulturer, religioner og tradisjoner. 
For oss er det viktig å respektere det  livssynet barna har hjemmefra, og å være tydelige på at alle barn og foreldre uansett tro, livssyn, etnisk opprinnelse, kjønn og legning er velkomne i Eplehagen barnehage. 
 
Eplehagen markerer kirkens høytider og Norges nasjonaldag 17. mai. Vi markerer også nasjonaldagen til de ulike nasjonalitetene barna i Eplehagen representerer. Dette gjør vi ved å flagge, høre på nasjonalsanger, fortelle litt om landet og kulturen og smake på matretter fra de ulike nasjonene. 
Vi har et stort fokus på inkludering. Alle skal oppleve å føle seg som en del av fellesskapet og at alle er like mye verdt. 
 
Vår visjon "Sammen om en god barndom" gjenspeiler det som er viktig for oss. Vi har et barnesyn som bygger på at barn har egenverdi, at de er fullverdige mennesker og at de har samme rett som voksne til å bli hørt. De er små mennesker som gjennom erfaringer og lek danner ferdigheter og holdninger til seg selv og omgivelsene. Hvert barn har sine egenskaper og resssurser. Alle barn er like mye verdt uansett alder, kjønn, hudfarge og livssyn. 
 
Vi jobber for at alle barn skal føle seg verdifulle, gode nok akkurat som de er og at de er elsket for nettopp den de er.  
 
Bibelsamlinger
Hver avdeling har en bibelsamling i uka. Der fokuserer vi på at barna skal bli kjent med ulike bibelfortellinger gjennom ulike tilnærmingsmåter. Vi synger, danser, ser film, har flanellograf, dramatisering med voksne og barn og lystenning. Vi har stort fokus på vennskap og det å være gode mot hverandre. Det jobbes ut ifra Tema. 
 
 
Vi synger for maten. Vi synger kristne sanger i hverdagen og i samlingsstunder.
Vi driver verdiskaping gjennom bibelsamlingene (se årsplanen)
Vi har adventssamlinger hver uke i desember.
Førskolebarna er med på Julevandring i Eidanger kirke og vi har julevandring i barnehagen.
Vi har påskevandring.
Vi feirer Kirkens bursdag – Pinse.